Agenda Gooi en Vecht

 

3 apr

Algemene Ledenvergadering Humanistisch Verbond, Hilversum

 Het bestuur van de afdeling nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden in Kantoor Humanitas, Willem Barentzweg 17a in Hilversum. Maandag 27 maart 2017 om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45 uur.
De agenda is als volgt:
1.  Opening
 2.  Notulen van de algemene ledenvergadering  van 4 april 2016
3.  Mededelingen/ ingekomen stukken
4.  Verslag van de secretaris over 2016
5.  Financieel jaarverslag 2016
6.  Begroting 2016
7.  Bestuursverkiezing
8.  Evaluatie programma 2016/2017, vooruitblik  seizoen 2017-2018
9.  Rondvraag en sluiting
Ad. 7. Arjen Schouten neemt de taak van penningmeester op zich, Hans Afman wordt 2e penningmeester.
Het jaarverslag is op te vragen bij de secretaris en ligt op de vergaderavond vanaf 19.45 uur ter inzage