Agenda Emmen

 

28 mrt

Jaarvergadering Afdeling Emmen e.o.

Dinsdag 28 maart 2017

In het Nivon Centrum, Van Ravenswaaystraat 26B, 7815 VN Emmen,

Aanvang 19.30 uur.

Inloop vanaf 19.15 uur

1.     19.30 uur opening door de voorzitter

2.     Vaststellen agenda

3.     Notulen 2016

4.     Mededelingen en ingekomen stukken

5.     19.40 uur afscheid van ons bestuurslid Joke Rinsma

6.     Beknopt jaarverslag en terugblik

7.     19.50 uur Bestuursverkiezing, het voltallige bestuur is herkiesbaar met dien verstande dat het huidige lid Fred Ottens kandidaat is voor het voorzitterschap en dat Pieter Kempers kandidaat is als bestuurslid.
Leden van de afdeling konden zich tot 26 maart aanmelden als kandidaat bestuurslid. Kandidaatstelling diende schriftelijk te gebeuren d.m.v. een e-mail aan humanistisch@gmail.com, onder vermelding van naam, adres en de functie waarvoor gekandideerd wordt.

8.     Installatie nieuw bestuur

9.     20.00 uur Financieel verslag door de Penningmeester.

10.   Verslag van de kascommissie en decharge verlening. Aanstellen nieuwe kascommissie.

11.   20.10 uur vooruitblik op het komende verenigingsjaar en de toekomst van onze afdeling.

12.   Rondvraag

13.   20.30 uur sluiting

Pauze tot ca. 20.45

Aansluitend verenigen we ons met de leden van Humanitas die ook hun jaarvergadering hebben gehad, voor het gezamenlijke deel van de avond.

Hierin een causerie door Jessica van der Woude en Valery Hoogendoorn.van de gemeente over wijzigingen en studies inzake locale voorstellen en uitwerkingen van o.a. de sociale wetgeving. Graag vernemen zij uw inbreng.