Boeken over het humanisme

Hieronder vindt u een selectie van boeken over humanisme. Een aantal van de onderstaande boeken zijn te bestellen bij het Humanistisch Verbond. Leden van het Humanistisch Verbond krijgen korting op sommige publicaties. 

De autonome mens: nieuwe visies op gemeenschappelijkheid, Ester Wit e.a. (redactie)

Autonomie wordt door velen gezien als een belangrijke verworvenheid van de moderne samenleving. Maar het verschijnsel roept ook tal van lastige kwesties op kwesties die in dit boek op onnavolgbare wijze worden geanalyseerd. Lees meer

 

Humanisme en het Avondland: de Europese humanistische traditie, Jeroen Vanheste

Jeroen Vanheste zoekt in Humanisme en het avondland naar een nieuwe manier om over Europa en de Europese identiteit na te denken. Hij put hiervoor uit de brede traditie van het humanisme. Deze traditie wordt volgens hem niet primair gekenmerkt door ongodsdienstigheid, maar door levenskunst en vorming tot hogere menselijkheid. Lees meer


Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken, Bert Gasenbeek en Peter Derkx (red.)

Bert Gasenbeek en Peter Derkx schetsten een beeld van de geschiedenis van het georganiseerde humanisme in Nederland. Het vertrekpunt: de oprichting van vrijdenkersvereniging De Dageraad in oktober 1856. Het boek bevalt hoofdstukken over verschillende humanistitische instituties, maar ook een artikel over het humanistisch gehalte van Johan Cruijf. Lees meer


Moderne levens lopen niet vanzelf, Joep Dohmen en Frits de Lange (redactie)

De standaardlevensloop heeft afgedaan. Leren, werken, een gezin stichten en dan gepensioneerd inactief genieten van de oude dag: voor steeds meer mensen gaat dat niet meer op. Maar hoe worden we goed oud als we ook onze ouderdom zelf moeten organiseren? Dit boek stelt indringende vragen bij de moderne levensloop en in het bijzonder bij de betekenis die de overheid en de burger daaraan geeft. Lees meer


Voorbij het dikke-ik, Harry Kunneman

Het dikke-ik is in opmars. Lomp gedrag, alleen voor je eigen belangen gaan, minachting voor andersdenkenden, onverzadigbaarheid en zelfingenomenheid: het dikke-ik manifesteert zich in vele gedaanten. Het vormt een verontrustende uitvergroting van het autonome individu dat zich bevrijd heeft van alle vormen van moreel gezag en zich door niemand iets laat zeggen. In dit boek vraagt Harry Kunneman zich af hoe we voorbij het dikke-ik kunnen komen. Lees meer


De Stuifzandsamenleving, Kees Schuyt

De huidige samenleving is als stuifzand. Mensen vliegen alle kanten op, de ene hype volgt op de andere en niets beklijft. In zijn columns in de 'Volkskrant' plaatste Kees Schuyt scherpe kanttekeningen bij het neoliberale mensbeeld. Het boek een bundeling van zijn beste columns - is een krachtig pleidooi voor het in ere houden van morele waarden als verantwoordelijkheid voor medemensen, sociale rechtvaardigheid en humaniteit. Lees meer


Om de geestelijke weerbaarheid van humanisten, J.P. van Praag

Deze bloemlezing, samengesteld en van commentaar voorzien door Peter Derkx, bevat kernteksten van Jaap van Praag (19111981). Lange tijd was Van Praag de huisfilosoof en leidende figuur binnen het Humanistisch Verbond en de humanistische beweging. Het boekje geeft een beeld van de manier waarop Van Praag in de loop der jaren zijn gedachten over het humanisme heeft ontwikkeld. Lees meer


De vragen van het leven, Fernando Savater

In dit actuele, verfrissende en en bovenal inspirerende boek laat een van de meest gelezen filosofen van onze tijd zijn licht schijnen over de belangrijke levensvragen. Wat is de dood? Wat is tijd? Wat is de zin van het bestaan? Wat is waarheid, werkelijkheid, schijn en wezen? Hoe vinden we de weg naar zelfstandigheid en geluk? Zijn we slechts willoze gevangen van ons lot? In De vragen van het leven geeft Savater nieuwe inspirerende antwoorden op universele vragen. Lees meer


De kostbare mens: inleiding tot het humanisme, Bert Boelaars

Bert Boelaars schreef een overzichtelijke en toegankelijke inleiding tot het humanisme. In zijn boek laat hij Socrates, Erasmus, de verlichting en het atheïsme de revue passeren. Ook gaat hij in op de verschillen tussen Humanitas en het Humanistisch Verbond, de uitgangspunten van het humanisme en themas die bepalend zijn voor de kwaliteit van leven. Lees meer


Een mantel met sterren: religieus humanisme in het Humanistisch Verbond, Wouter Kuilman

Een jaar voor de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1946, bestond er in Amersfoort al een Religieus Humanistisch Verbond. Dit ging op in het Humanistisch Verbond en drukte daarbij een stempel op de eerste beginselverklaring. In de jaren 1953-1954 ging het mis: een felle discussie brak uit tussen de en de 'begrijpers'. Een mantel met sterren geeft een levendig beeld van de geschiedenis van het religieus humanisme. Lees meer


De menselijke maat, Gert van Dijk en André Hielkema (redactie)

Zijn mensen belangrijker dan abstracte principes? Op uitnodiging van het Humanistisch Verbond lieten een aantal vooraanstaande ethici en filosofen hun gedachten gaan over een nieuw ethos van menselijke waardigheid. In De menselijke maat bespreken ze de grote problemen van deze tijd. In samenhang is hun gedachtengoed te beschouwen als een nieuw humanistisch perspectief, een richtsnoer voor een seculiere moraal. Lees meer


De waarde van opvoeden, Fernando Savater

Met opgewekt enthousiasme presenteert Savater in dit boek een filosofie voor onderwijs en ouderschap. Hij richt zich rechtstreeks tot allen die verantwoordelijk zijn voor de toekomst van nieuwe generaties. Savatar gaat dwars in tegen alle geweeklaag over een crisis in onderwijs en opvoeding. Hij betoogt dat juist leraren en ouders, ja alle opvoeders, er elke dag voor moeten kiezen om optimist te zijn. Lees meer


Humanisme, leerboek, Ton Vink

Is ieder mens, omdat hij mens is, humanist? En wat betekent humaan zijn? Ton Vink prikkelt en informeert in zijn leerboek voor levensbeschouwelijk onderwijs in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Aan de hand van hoofdfiguren, themas en stellingen, gaat hij in op de beperkingen en verrijkingen van het streven van het humanisme. Lees meer

J.P. van Praag, Vader van het moderne Nederlandse humanisme, Peter Derkx en Bert Gasenbeek (redactie)

J.P. van Praag was vanaf het eind van de Tweede Wereldoorlog tot rond 1970 het gezicht, de stem en de pen van de Nederlandse humanistische beweging. Het is voor een groot deel zijn verdienste dat het ongodsdienstig humanisme zich in brede kring aanzien en respect verworven heeft. Peter Derkx en Bert Gasenbeek bogen zich enthousiast over het werk en leven van deze vader van het moderne Nederlandse humanisme. Lees meer

Het goede Leven, Fernando Savater

De Spaanse filosoof Fernando Savater richt zich in dit werk tot zijn zoon - en daarmee tot iedereen met een jeugdige geest - om op heldere en ongedwongen wijze de grote levensvragen te bespreken. Wat is goed en kwaad? Waar botsen individuele vrijheid en groepsmoraal? Wat is ethiek? Hoe verhouden goed gedrag en een goed leven zich tot elkaar? Lees meer


Humanisme Morgen: toekomstgericht denken over het vrijzinnig humanisme, Karen Francois (eindredactie)

Het vrije denken wil in dit boek reflecteren over zichzelf. Is het humanisme een blind vooruitgangsdenken? Karen François neemt in Humanisme Morgen recente kritiek mee in een nieuw, proactief, humanistisch denken. Spraakmakende onderwerpen die aan bod komen: mensenrechten, ecologie, media en racisme. Lees meer


Geschiedenis van het humanisme, Paul Cliteur en Wim van Dooren (redactie)

In dit overzichtswerk schetsen Paul Cliteur en Wim van Dooren de historische ontwikkeling van het humanisme. Vanaf de oudheid tot in de moderne tijd. Veel aandacht is er voor filosofen die een rol in de geschiedenis van het humanisme hebben gespeeld; van Socrates tot Leszek Kolakowski. Lees meer


Humanisme in Tweestrijd: humanistische verkenningen van de eerste en de tweede moderniteit, Joop Tiedemann

In deze bundel humanistische verkenningen wordt humanisme gezien als een zoektocht van mensen naar hun verhouding tot zichzelf, de anderen en de wereld vanuit een drietal uitgangspunten. Deze zoektocht wordt gezien als een voortzetting van een héél oude humanistische traditie, begonnen bij Michel de Montaigne. Lees meer


Meer kijken, luisteren en lezen

Bekijk ook de selectie boeken over opvoeden.
 

Humanistische literatuur via de online catalogus van de Universiteit voor Humanistiek

Via de website van de Universiteit voor Humanistiek zijn onder andere inhoudsopgaven van internationale tijdschriften over humanisme en vrijdenken, en een database met literatuur over praktische humanistiek te raadplegen.