Humanistische organisaties

Humanistische Alliantie

De Humanistische Alliantie is een netwerk van humanistische en aanverwante organisaties. De Humanistische Alliantie werkt vanuit een brede visie op het humanisme en haar varianten en organiseert daarover extern en intern een open dialoog. Het Humanistisch Verbond maakt deel uit van de Alliantie.


HUMAN (Humanistische Omroep)

HUMAN verzorgt programma's voor de publieke omroep (televisie, radio, internet) op humanistische grondslag. Ze zorgt ervoor dat het humanistische geluid hoorbaar blijft in de media. Programma's variëren van langlopende series als 'Durf te denken', 'Dus ik ben' en 'Medialogica' tot speciale documentaires en thema-uitzendingen. HUMAN heeft nu nog een speciale status binnen de omroep, maar gaat die (net als andere kleine levensbeschouwelijke omroepen) binnenkort verliezen. Met de actie InvesteerInHuman.nl wil HUMAN trachten om als ledenomroep tot het bestel toe te treden.


Humanitas

Humanitas is er voor iedereen die wil aanpakken. Of je nu eenzaam bent, wel wat steun kunt gebruiken bij de opvoeding of je financiële administratie niet op orde krijgt, met de tools van Humanitas verander je je leven. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, verdeeld over zes thema´s: Opvoeden, Opgroeien, Verlies, Detentie, Eenzaamheid en Thuisadministratie. De goed opgeleide vrijwilligers van Humanitas bieden gratis tijdelijke en praktische hulp.


Humanistisch Vormingsonderwijs

Stichting HVO is het humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding. Onder het motto ‘Met hoofd, hart en handen’ zijn de activiteiten van HVO zowel gericht op de school als op alle vragen van opvoeders en instanties waar een praktisch of theoretisch antwoord verlangd wordt (onder andere in de vorm van begeleiding, cursus, training of advies). HVO begeeft zich derhalve op het terrein van onderwijs alsook op vele andere terreinen zoals dat van de kinder- en buitenschoolse opvang, justitie, defensie en uitvaartbegeleiding.
 

Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, levensbeschouwelijke universiteit in het hart van Utrecht, die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving. De Universiteit voor Humanistiek is onafhankelijk en wordt net als de andere grote universiteiten voor een belangrijk deel gefinancierd door de overheid. Zo’n 400 reguliere studenten volgen er een officieel erkende bachelor, master en premaster Humanistiek, een studie die inzichten uit verschillende wetenschapsgebieden benut en met elkaar in verband brengt. In september 2013 startte de master Zorgethiek en Beleid. 


Hivos

Hivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die strijdt tegen armoede, onderdrukking en discriminatie door mensen te steunen die zélf hun toekomst willen bepalen en zélf in actie komen om hun situatie te verbeteren. Hivos gelooft in de kracht van deze mensen en  zoekt samen met hen naar innovatieve oplossingen die relevant zijn in  hun situatie en hun omgeving. Hivos gaat er van uit dat mensen zelf weten wat goed voor hen is, en streeft naar duurzame oplossingen. Hivos vindt lobby, bewustwording en kennisdeling belangrijker dan financiering. 

De Vrije Gedachte

Deze vrijdenkersvereniging is ontstaan en gegroeid als een strijdgroep voor vrijheid van meningsuiting. Tegenover dogmatisme en autoriteit stelt het vrijdenken twee eenvoudige uitgangspunten, namelijk dat (1) alle meningen en uitspraken, inclusief dogma’s, wetenschappelijk te toetsen en onderzocht moeten kunnen worden en dat (2) de autoriteit van kerk en staat vervangen moet worden door individuele autonomie en volkssoevereiniteit.


Humanistisch Historisch Centrum

Het Humanistisch Historisch Centrum (HHC) is de opvolger van het Humanistisch Archief. Het draagt zorg voor het archiveren, documenteren, onderzoeken en publiceren op het gebied van het humanistisch erfgoed van 1850 tot heden. Op Human.nl koppelen wij actuele ontwikkelingen aan de rijke geschiedenis van het humanistisch erfgoed. Het Centrum werkt samen met de Universiteit voor Humanistiek (UvH), de Humanistische Alliantie, het Utrechts Archief en Beeld en Geluid.


Stichting Socrates

De humanistische stichting Socrates heeft als eerste taak de benoeming en de begeleiding van door haar aangestelde humanistische bijzonder hoogleraren bij Nederlandse universiteiten. De stichting, opgericht in 1950 als een van de eerste werkstichtingen van het Humanistisch Verbond, heeft als algemeen doel de wetenschappelijke exploratie van actuele maatschappelijke problemen vanuit een humanistisch perspectief te bevorderen. Het vestigen en in stand houden van bijzondere leerstoelen bij de Nederlandse universiteiten draagt hiertoe bij. 


Huis van Erasmus

Stichting Huis van Erasmus bestaat een groep vrijwilligers die zich ten doel stelt een concrete, eigentijdse invulling aan het gedachtegoed van Erasmus te geven. Het Huis van Erasmus richt zijn aandacht in toenemende mate op jongeren en streeft er naar zoveel mogelijk samen te werken met maatschappelijke organisaties die reeds op dit veld actief zijn en hun expertise hebben. Het onderwijs is een belangrijk speerpunt.


Tijdschrift Waardenwerk

Het tijdschrift Waardenwerk (voorheen Tijdschrift voor Humanistiek) richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden - tegen de horizon van een rechtvaardiger en duurzamer wereldsamenleving, op het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen. Per jaar worden vier nummers gepubliceerd.


International Humanist and Ethical Union

De International Humanist and Ethical Union (IHEU) is een samenwerkingsverband van humanistische en andere niet-religieuze levensbeschouwelijke organisaties uit ruim dertig landen. Het is de enige internationale overkopelende humanistische organisatie. De IHEU is als NGO vertegenwoordigd bij de VN, Unesco, Unicef en de Raad van Europa.