Onuitzetbare vluchteling kan aan de slag

3 maart 2016

Onuitzetbare vluchteling kan aan de slag

Door webredactie

Stel je voor… je woont ergens waar je niet kunt werken of studeren. Voor vluchtelingen zónder verblijfsvergunning is dat het dagelijks leven. Het is van vitaal belang dat ze mee kunnen doen, voor henzelf en voor de samenleving als geheel. Vorige week ondertekende het Humanistisch Verbond daarom het manifest Aan de slag.

Door Bas Nabers

Hoe gaan we om met onuitzetbare migranten zonder verblijfsvergunning? Het Humanistisch Verbond vraagt hier al jaren aandacht voor en ondertekende vorige week het manifest Aan de slag. De boodschap: migranten zonder verblijfsvergunning moeten méér mogelijkheden krijgen deel te nemen aan de samenleving en zichzelf te ontwikkelen. Geef ze een perspectief.

Onuitzetbaar?

Nadat een asielaanvraag is afgewezen keren migranten lang niet altijd terug naar het land van herkomst. Dat kán vaak ook niet. Want als dat land deze mensnen niet als burger erkent, of niet meewerkt aan verkrijgen van de benodigde papieren, staat de Nederlandse overheid doorgaans machteloos. Ondertussen komen ze -zonder (verblijfs)status - vast te zitten. Ze kunnen niet deelnemen aan de samenleving en hebben geen toegang tot (vrijwilligers)werk of studie. Ook wanneer een asielprocedure niet zozeer is afgewezen, maar is vertraagd, blijft die toegang trouwens beperkt.

Aan de slag

De gedachte achter het Manifest Aan de slag is dat deze situatie schadelijk is voor migranten én voor de samenleving. Wat de migranten zelf betreft: een leven in afhankelijkheid, zonder grip op de eigen toekomst, zonder van betekenis te kunnen zijn voor anderen is ziekmakend. Het belang van de samenleving is er ook. Doordat migranten zonder verblijfsstatus geen toegang tot de samenleving te verlenen worden talenten niet benut en blijven mensen langer afhankelijk. En - last, but not least - er ontstaat een grotere voedingsbodem voor frustratie, agressie, criminaliteit.

Visie vasthouden

Door het manifest Aan de slag te ondertekenen houdt het Humanistisch Verbond vast aan wat het in 2010 al aankaartte. We mogen 'onuitzetbaren alleen een toekomst binnen onze samenleving ontzeggen, wanneer er een concreet en voldoende perspectief biedend alternatief is.'

Het terugkeerbeleid zal daarom 'niet alleen gericht moeten worden op vertrek, maar ook en vooral op ontwikkelen van een realistisch plan voor het eigen leven. Internationale samenwerking moet gericht zijn op realiseren van voldoende toekomstperspectieven voor onuitzetbaren en andere mensen zonder papieren. Dat verdient een intensievere aanpak dan tot nog toe.'

Meer weten?

Eerder dit jaar hield Marjo van Bergen een lezing in het Humanistisch café in Woerden, waar zij onder andere inging op deze kwestie.  Kees Vlaanderen maakte een half jaar geleden de boeiende documentaire Het uiterste middel – vreemdelingen in bewaring

Beeld: Human Omroep