Schippers vergeet niet-medische routes bij voltooid leven

13 oktober 2016

Schippers vergeet niet-medische routes bij voltooid leven

Door webredactie

Het debat over stervenshulp bij mensen die hun leven ‘voltooid’ achten duurt al vele jaren. Het Humanistisch Verbond prijst de moedige stap die minister Schippers vandaag neemt om ook aan deze groep mensen hulp te bieden. Zij kiest daarbij voor medische stervenshulp. Hoewel dit een goede stap voorwaarts is, zijn er zorgen of dit afdoende zal zijn. Het Humanistisch Verbond bepleit ook, onder voorwaarden, stervenshulp door niet-medici en familie.   

Minister Schippers licht in haar brief aan de kamer toe dat de Euthanasiewet goed functioneert maar aan een specifieke groep onvoldoende autonomie gunt. 
Mensen die hun leven weloverwogen en langdurig voltooid achten, zonder specifieke medische gronden. Ze wil voor deze groep een nieuwe wet formuleren.
Deze nieuwe wet maakt het onder voorwaarden mogelijk om hulp bij zelfdoding te geven aan mensen wiens leven voltooid is, door apart op te leiden stervensbegeleiders.  

Het Humanistisch Verbond pleit al jaren voor een betere mogelijkheid voor mensen die hun leven langdurig en weloverwogen voltooid achten. Het Humanstisch Verbond was buitengewoon teleurgesteld (opinie) over het rapport van de commissie-Schnabel, dat de problematiek van voltooid leven onvoldoende onder ogen zag. Gelukkig geeft de huidige kabinetsreactie duidelijk weer dat op dit moment de zelfbeschikking van mensen onvoldoende tot zijn recht komt.

De minister kiest er in haar voorstel voor de stervenshulp te laten plaatsvinden door personen met een medische opleiding. Het is de vraag of hiermee in de praktijk voldoende ruimte ontstaat, aangezien ook nu de arts niet altijd de ruimte neemt die hij in de wet al heeft. Het Humanistisch verbond pleit ervoor meerdere routes mogelijk te maken, zoals het onder voorwaarden opheffen van het verbod op hulp bij zelfdoding door een familielid of een niet-medisch stervensbegeleider.

Boris van der Ham (voorzitter Humanistisch Verbond): “In praktijk zien we al dat wettelijke mogelijkheden niet altijd worden benut door medici, waardoor mensen toch in de kou kunnen blijven staan. Daarom blijven meerdere routes voor waardig sterven noodzakelijk. Naast het voorstel van de minister moet onder bepaalde voorwaarden ook familieleden of een niet-medische stervensbegeleider in staat worden gesteld hulp te bieden. " 

Het Humanistisch Verbond zal bij de minister bepleiten haar huidige lijn voort te zetten, maar deze aan te vullen met wetgeving die, onder strenge voorwaarden, ook ruimte biedt aan stervenshulp door niet-medici.

Meer informatie vindt u in ons themadossier met artikelen.

Foto: Hollandse Hoogte