Toelichting voor periodieke schenking / giften voor minimaal vijf jaar

Stuur twee exemplaren van de volmacht op naar het Humanistische Verbond:

Humanistisch Verbond
Antwoordnummer 10398

1000 RA AMSTERDAM

Hulp nodig bij het invullen van de akte? Neemt u dan contact op met de relatie-administratie: 020-5219022, of leden@humanistischverbond.nl. Als u de akte download of opvraagt, vindt u een uitgebreide toelichting ten behoeve van het invullen van de akte.

 

 

 Uw voordeel

Haal zelf voordeel uit uw schenking door te kiezen voor een periodieke schenking. Als u ervoor kiest om een periodieke schenking te doen, mag u uw schenking namelijk volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Er gelden dan geen drempels of maxima.

Twee voorwaarden

  1. De belangrijkste voorwaarde is dat u uw schenking vastlegt in een schenkingsakte, voor een periode van minimaal vijf jaar. De datum van de eerste schenking moet liggen ná de datum van ondertekening en na de ingangsdatum van de schenkingsakte. De contributie die u betaalt voor uw lidmaatschap mag geen onderdeel zijn van deze akte (wel kunnen we u een reductietarief aanbieden op uw lidmaatschap – zie ook onder ‘vragen en antwoorden’).
  2. Met ingang van 2014 mogen periodieke schenkingen bij onderhandse schenkingsovereenkomst worden gedaan. Dit kan gratis en simpel via ons schenkingsovereenkomst-formulier worden geregeld. Het mag overigens ook nog steeds via een notariële akte worden vastgelegd, maar daar zijn dan wel kosten aan verbonden. Meer over aftrekbaarheid voor de belasting vindt u op de site van de belastingdienst of via berekenhet.nl

 Bepalingen

Voor deze periodieke gift gelden de volgende bepalingen:

- De periodieke gift eindigt bij het overlijden van de schenker. Bij het overlijden zal geen verrekening of teruggave naartijdsgelang van de laatst betaalde termijn of een gedeelte daarvan kunnen worden gevorderd.

- De periodieke gift kan niet worden herroepen, afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid dienen.

- De eventueel verschuldigde schenkbelasting en kosten van deze akte komen ten laste van de instelling.

- De periodieke gift kan beëindigd worden, zonder verrekening of terugbetaling van de reeds vervallen termijnen, in de navolgende situaties.

A. na faillissement van de instelling (artikel 2:19 lid 1c van het Burgerlijk Wetboek);

B. bij het in kracht van gewijsde gaan van het besluit tot intrekking-beschikking algemeen nut beogende instellingdoor de Belastingdienst;

C. na arbeidsongeschiktheid of werkeloos raken van de schenker. Schenker mag niet of nauwelijks invloed hebben gehad ophet ontstaan van bovengenoemde situatie. Beëindiging van de schenking anders dan door overlijden geschiedt door een schriftelijke verklaring gericht aan de instelling. De verklaring omvat een van de bovengenoemde beëindiginggronden.

 Vragen en Antwoorden

Mogen betalingen die in een kalenderjaar zijn gedaan voordat de overeenkomst periodieke gift door schenker en begiftigde is ondertekend, worden meegerekend als periodieke gift in het betreffende kalenderjaar?

De schenking moet berusten op een bij akte van schenking aangegane verplichting. Daarvan is geen sprake wanneer de betaling geschiedt voordat de schenking is aanvaard door de instelling (dus voordat de schenking tot stand is gekomen). Betalingen voordat de overeenkomst periodieke gift door schenker en instelling is ondertekend zijn dus niet aftrekbaar als periodieke gift.

Moet de schenkingsovereenkomst worden geregistreerd?
Nee, anders dan de notariële akte hoeft deze schenkingsovereenkomst niet te worden geregistreerd.

Mag een automatische machtiging deel uitmaken van de schenkingsovereenkomst?
Ja, dat mag.

Moet uw partner de overeenkomst altijd mee tekenen?
Dat hangt af van de hoogte van de gift. Als de gift gebruikelijk, niet bovenmatig is, hoeft de partner niet mee te tekenen. Het is voor de begiftigde echter niet altijd in te schatten wat in een individueel geval als ongebruikelijk en bovenmatig moet worden beschouwd. Om deze onzekerheid uit te sluiten, is het aan te raden om uw partner altijd mee te laten tekenen.

Mag de overeenkomst die voor 5 jaar is aangegaan, na vijf jaar ook stilzwijgend worden verlengd?
Nee, een overeenkomst die voor 5 jaar is aangegaan, eindigt na ommekomst van die 5 jaar. Een verlenging zal schriftelijk met u overeengekomen moeten worden en moet ook weer aan de voorwaarden voldoen.

Is er een minimum bedrag dat moet worden geschonken?
Nee, dat is er niet.

Moet er een BIC van u in de betalingsvolmacht worden opgenomen?
Als er geen BIC wordt opgenomen, kan alleen een Nederlandse IBAN worden gebruikt. In de volmacht van de belastingdienst is overigens ook geen mogelijkheid een BIC in te vullen.

Kan ik mijn contributie laten regelen via deze periodieke schenking?

U bent ook al lid van het Humanistisch Verbond en betaalt in het kader daarvan contributie. De contributie kan geen onderdeel kan zijn van het bedrag in de overeenkomst. De belastingdienst stelt namelijk als voorwaarde dat het bedrag in de overeenkomst een schenking is. Zij zien contributie aan verenigingen niet als schenking. We kunnen u wel ons reductietarief aanbieden van 30 euro per jaar. U kunt het resterende bedrag van uw contributie dan onderdeel laten zijn van deze periodieke schenking.